• детям
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
This is passwordseconda required field.
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail. Dla przykładu: jankowalski@domena.pl.
To pole jest wymagane.
Такой email уже используется.
Введите корректный номер телефона.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Введите корректный код.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Пароль должен быть не менее 6 символов.
Пароль должен быть не более 16 символов.
Пароли не совпадают.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny login lub hasło
Użytkownik nie znaleziony
To pole jest wymagane.

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

§ 1

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827; dalej jako „Ustawa”) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną formularz zwrotu towaru - wzór do pobrania). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi drogą mailową (e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, na adres Sprzedającego: Św. Teresy 91A, 91-341, Łódź, Polska
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów najtańszego sposobu dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 § 2

 1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości, produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu jednostkowym. 
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rękojmia. Reklamacje

       § 3

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność  z tytułu wad fizycznych wobec Klientów będących przedsiębiorcami.
 2.  Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych wobec Klientów będących konsumentami. Sprzedający wobec konsumenta ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli udowodni, że w chwili wydania Produktu był on wolny od wad lub przyczyna ich wystąpienia nie istniała jeszcze w tej chwili.
 4. Jeżeli dostarczony Konsumentowi Produkt jest wadliwy, Konsument może:
  1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  3. chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Jeżeli jednak Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu  na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić do Umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Za wadę nieistotną uważa się taką, która mimo istnienia, pozwala na korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewnieniami Sprzedającego.

 § 4

 1. Jeżeli dostarczony Konsumentowi Produkt ma wadę, Konsument może:
  1. Żądać wymiany Produktu na wolny od wad;
  2. Żądać usunięcia wady.
  3. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produktu wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 § 5

 1. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania Produktu na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 2. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
 3. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Produkt w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.
 4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  1. Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. Żądania wymiany Produktu na wolny od wad;
  4. Żądania usunięcia wad Produktu.

W przypadku nieustosunkowania się Sprzedającego do ww. oświadczeń/żądań w ww. terminie uważa się, że uznał on za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

§ 6

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi.
 2. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru, stwierdzone przed upływem tego terminu.
 3. W terminach określonych w  ust. 1 i 2 powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądaniu obniżenia ceny z powodu wady fizycznej Produktu, a jeżeli Konsument żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
§ 7

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwy do zwrócenia po jego otwarciu – ze względu na ochronę zdrowia lub higienę.
ZWROTOM oraz WYMIANIE nie podlegają:
• części dolne bielizny osobistej, np. majtki, body.